The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie (edycja) kotew wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe kotwy" ("Edytuj właściwości kotew").

Wprowadzone kotwy można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Głowica kotwy (punkt początkowy) jest automatycznie dowiązywana do terenu, wybranej warstwy lub otworu (obudowa tunelu). Głowica kotwy jest w takim przypadku automatycznie umieszczana na przecięciu linii kotwy określonej przez zdefiniowane punkty oraz wybranej linii. Kotwę można także definiować w sposób bezpośredni, podając współrzędne obu punktów krańcowych.

Kotwy, jako elementy stabilizujące lub wzmacniające, są reprezentowane przez sprężysty element prętowy poddawany obciążeniom rozciągającym i ściskającym, charakteryzujący się stałą sztywnością normalną. Graniczna wytrzymałość na rozciąganie kotwy zależy od maksymalnej dopuszczalnej siły rozciągającej, która na nią oddziałuje. Element prętowy jest zakotwiony w gruncie tylko w punkcie początkowym i końcowym. Nie jest uwzględniane oddziaływanie między gruntem i kotwą wzdłuż długości kotwy.

Kotwy są definiowane za pomocą punktu początkowego i końcowego oraz sztywności. Program automatycznie łączy stopnie swobody kotwy z rzeczywistymi stopniami swobody predefiniowanej siatki elementów skończonych. Dlatego, kotwę można wprowadzać w dowolnym miejscu konstrukcji.

Sztywność kotwy definiowana jest za pomocą modułu sprężystości i pola powierzchni. Program umożliwia również wprowadzanie średnicy kotwy - w tym przypadku pole powierzchni określane jest automatycznie. W obliczeniach stateczności, sztywność kotwy nie jest uwzględniana. Jej działanie jest realizowane tylko poprzez siłę sprężenia wprowadzaną automatycznie w postaci zewnętrznej siły ściskającej, która oddziałuje na głowicę kotwy.

Inne ważne parametry obejmują siłę sprężenia i wytrzymałość na rozciąganie (kotwa ulega zniszczeniu po przekroczeniu granicznej wytrzymałości na rozciąganie). Dla elementów niesprężonych, wartość siły sprężającej jest ustawiana na zero. W celu uniknięcia zniszczenia kotwy, można zdefiniować odpowiednio dużą wartość wytrzymałości kotwy na rozciąganie.

Przyjęto domyślnie, że kotew nie przenosi sił ściskających - elementy kotew, które znajdą się na pewnym etapie obliczeń pod obciążeniem ściskającym zostają czasowo deaktywowane. Gdy w dalszej analizie pojawi się rozciąganie (w wyniku zmiany obciążenia, geometrii lub parametrów materiałowych gruntu), program automatycznie wprowadzi te elementy z powrotem do analizy. Program umożliwia również wprowadzenie reakcji kotwy na naprężenie ściskające. Jednakże, w przypadku elementów przenoszących głównie obciążenia ściskające, zalecamy zdefiniowanie ich jako rozpory.

W trakcie obliczeń ujawniają się odkształcenia kotew. Odkształcenia te, wraz z odkształceniami otaczającego gruntu mogą powodować zmniejszenie zdefiniowanej siły sprężającej w kotwie. Zakładając, że chcemy osiągnąć konkretną wartość siły sprężającej w kotwie, musimy albo dodatkowo sprężyć kotwę do uzyskania danej wartości w następnym etapie obliczeń, albo zastosować odpowiednio dużą wartość wstępnej siły sprężającej na samym początku w celu skompensowania ewentualnego spadku jej wartości (uzyskana siła kotwienia po zakończeniu etapu obliczeniowego jest wyświetlana przy głowicy kotwy poniżej określonej siły sprężającej.

W kolejnych etapach program umożliwia tylko dodatkowe sprężanie kotwy - zmianę początkowej siły sprężania lub usunięcie kotwy z obliczeń.

Wprowadzenie kotew wstępnie sprężonych do gruntu może być przyczyną powstania odkształceń plastycznych gruntu w sąsiedztwie głowicy i buławy kotwy. W takim przypadku niezbędne są pewne modyfikacje w celu uniknięcia związanej z tym faktem utraty konwergencji obliczeń.

Definiowanie kotew

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.