The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik filtracji

Zdolność ośrodków porowatych (gruntów, skał) do transportu wód o danych własnościach (np. wód podziemnych) określana jest mianem filtracji. Ilość wody przepływającej przez określoną powierzchnię można wyrazić za pomocą współczynnika filtracji. Współczynnik filtracji reprezentuje kąt nachylenia zależności liniowej prędkości przepływu wody od gradientu hydraulicznego (gradient wysokości hydraulicznej) według prawa Darcye’go zapisanego w postaci:

where:

-

prędkość wody przepływającej przez pory

n

-

porowatość

Kr

-

względny współczynnik filtracji

-

macierz przepuszczalności zawierająca współczynniki filtracji gruntu w stanie pełnej saturacji kx , ky , których wartości mogą być różne w kierunku poszczególnych osi współrzędnych

-

gradient wysokości hydraulicznej

Całkowita wysokość hydrauliczna w danym punkcie obszaru przepływu stanowi sumę współrzędnej pionowej i wysokości ciśnienia hydraulicznego, i stąd określa wysokość wody w piezometrze w danym punkcie: 

gdzie:

γw

-

ciężar wody

Przykładowe wartości współczynników filtracji dla różnych rodzajów gruntów (Myslivec)

Rodzaj gruntu

Współczynnik filtracjik [m/dobę]

Przemieszczenie się cząstki wody o 1 cm dla gradientu hydraulicznego i = 1 w określonym czasie

Piasek pylasty

102 - 10

6 s - 10 min

Piasek ilasty (gliniasty)

10-1 - 10-2

100 min - 18 godz.

Ił lessowy

10-2 - 10-4

18 godz. - 70 dni

10-4 - 10-5

70 dni - 2 lata

Grunt ilasty

10-5 - 10-6

2 lata - 20 lat

Ił (glina)

10-6 - 10-7

20 - 200 lat

Istnieje wiele metod oznaczania wartości współczynnika filtracji k. Dzielą się one na następujące grupy:

a) Pomiary laboratoryjne

Dostępnych jest kilka metod dla zakresu k 104 - 10-6 m/dobę.

b) Pomiary w terenie

Próbne pompowanie lub sczerpywanie, pomiar prędkości przepływu, dla zakresu k 106 - 1m/dobę.

c) Z użyciem zależności empirycznych

Stosowane dla gruntów niespoistych, k 106 - 10m/dobę, pozwalają uzyskać tylko wartości przybliżone, np. wg Terzaghi’ego:

gdzie:

k

-

współczynnik filtracji [cm/s]

d10

-

średnica efektywna cząsteczki ciała stałego [cm]

e

-

wskaźnik porowatości [-]

d) Za pomocą obliczania wg procesu zagęszczenia zależnego od czasu

Niezbędna jest znajomość współczynnika zagęszczenia cv i krzywej zagęszczenia (pół-logarytmiczna zależność odkształcenia od czasu). Jest to wyłącznie niebezpośrednie określenie współczynnika za pomocą wzoru:

gdzie:

e0

-

początkowy wskaźnik porowatości

cv

-

współczynnik zagęszczenia

ρw

-

gęstość objętościowa wody

g

-

przyspieszenie grawitacyjne

av

-

współczynnik ściśliwości

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.