The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność pionowa MES

Ramka "Nośność pionowa" umożliwia wykonanie sprawdzenia nośności pionowej pala. Analiza jest przeprowadzana automatycznie po przejściu do tej ramki. Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych sił lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń).

Analiza przeprowadzana jest za pomocą metody elementów skończonych. Wyniki są automatycznie aktualizowane po zmianie jednego z parametrów analizy "Maksymalne osiadanie", "Współczynnik zwiększania tarcia granicznego na skutek technologii" lub "Parametry wyznaczania zasięgu strefy wpływu".

Dostępne są dwie metody wyznaczania zasięgu strefy wpływu:

  • Domyślnie, analiza przeprowadzana jest zgodnie z procedurą opisaną w teoretycznej części pomocy, w rozdziale "Głębokość strefy wpływu". Głębokość strefy wpływu jest k-tą wielokrotnością średnicy pala. Wartość k rośnie od 1 w przypadku zerowego obciążenia do 2,5 przy przekroczeniu nośności granicznej pobocznicy.
  • Druga metoda zakłada, że strefa wpływu poniżej podstawy pala oraz na pobocznicy jest przyjmowana konserwatywnie jako k-ta wielokrotność średnicy pala, a wartość k może być wybrana. Podczas zwiększania obciążenia pala wartość k dla zasięgu strefy wpływu na pobocznicy pala jest w sposób ciągły zmieniana od 1 na początku obciążania do określonej wartości przy przekroczeniu nośności granicznej pobocznicy. Wartość k dla zasięgu strefy wplywu poniżej podstawy pala pozostaje stała w toku obliczeń.

Druga metoda zakłada, że strefa wpływu jest k-tą wielokrotnością średnicy pala. Podczas stopniowego zwiększania obciążenia pala, głębokość aktywna stale zmienia się od zera przy zadanym obciążeniu do k-tej wielokrotności średnicy pala przy przekraczaniu całkowitego obciążenia.

Druga metoda, pierwotnie stosowana w starszej wersji GEO4, z wartością k = 2,5 zapewnia mniej dokładne wyniki i zazwyczaj niedoszacowuje nośności pala. Dlatego też, nowa opcja, która umożliwia określenie głębokości strefy wpływu przez analizę, została wprowadzona i jest zalecana jako ustawienie domyślne.

Przełączanie pomiędzy wynikami możliwe jest w lewej części ramki (graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie)rozkład sił wewnętrznych w palu, zależność: opór tarcia-osiadanie). Zależność tarcie - osiadanie uzyskiwana jest dla danej głębokości mierzonej od głowicy pala. Wyniki są automatycznie aktualizowane po zmianie głębokości.

Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników obliczeń.

Wyniki analizy są wyświetlane w prawej części pulpit. Wizualizacja wyników może być skonfigurowana w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność pionowa - analiza MES"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.