The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rodzaj podłoża - EN 1998-1

Rodzaj podłoża odzwierciedla wpływ warunków lokalnych na obciążenia sejsmiczne. Zgodnie z normą EN 1998-1 wyróżniamy następujące typy: A - E, S1 i S2 o właściwościach podanych w poniższej tabeli.Rodzaj podłoża z punktu widzenia obciążenia sejsmicznego zgodnie z EN 1998-1:

Typ podłoża

Opis profilu stratygraficznego

Parametry

Vs, 30

NSPT [uderzenia/30 cm]

cu [kPa]

A

Skała lub inna skalna formacja geologiczna, zawierająca co najwyżej 5 m słabszego materiału na powierzchni.

> 800

-

-

B

Osady bardzo zagęszczonego piasku, żwiru lub bardzo zwięzłej gliny, o miąższości co najmniej kilkudziesięciu metrów, charakteryzujące się stopniowym wzrostem parametrów mechanicznych wraz z głębokością.

360 - 800

> 50

> 250

C

Głębokie osady zagęszczonego lub średnio zagęszczonego piasku, żwiru lub zwięzłej gliny o miąższości od kilku do wielu setek metrów.

180 - 360

15 - 50

70 - 250

D

Osady luźnych do średnio zagęszczonych gruntów niespoistych (z lub bez warstw gruntów spoistych, miękkoplastycznych), lub z dominujących gruntów spoistych od miękko do twardoplastycznych.

< 180

< 15

< 70

E

Profil gruntu składający się z powierzchniowej wartswy aluwialnej z wartościami vs typu C lub D i zmiennej miąższości od około 5 m do 20 m, pokrywającej materiał (grunt) sztywniejszy vs > 800 m/s.

S1

Osady składające się z lub zawierające warstwę o miąższości minimalnej 10 m, miękkoplastycznych iłów/pyłów o wysokim wskaźniku plastyczności (PI > 40) i dużej zawartości wody.

< 100

(orientacyjnie)

-

10 - 20

S2

Osady gruntów podatnych na upłynnienie, wrażliwych iłów, lub innych dowolnych gruntów nie zawartych w typach A - E lub S1.

Literatura:

EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, (2006).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.