The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy danej fazy budowy. Przełączenie do tego trybu automatycznie przeprowadza analizę. Ramka zawiera cztery przyciski, które służą do wyświetlania wyników analizy:

Kh + parcia

Wykres wartości modułu reakcji podłoża wyświetlany jest w lewej części pulpitu (domyślnie niebieskim kolorem kreskowania). W odniesieniu do metody parć zależnych, niektóre “sprężynki” (wartości modułu reakcji podłoża) są usuwane z analizy (sztywność sprężynki wynosi zero). Obliczenie może nie zbiegać się w przypadku osiągnięcia stanu granicznego przed i za konstrukcją oraz niewystarczającego podparcia konstrukcji (kotwy, podpory). Program nie znajduje wówczas rozwiązania. W dolnej części ramki wyświetlany jest komunikat błędu - przypadek taki wymaga modyfikacji wprowadzonych danych - np. dodania kotwy lub rozpory, zmiany głębokości wykopu, zmiany parametrów gruntu, itp.

W niektórych fazach budowy wyświetlana jest (domyślnie żółtą przerywaną linią) deformacja w momencie mobilizacji spoczynkowego parcia gruntu - jest to dodatkowa informacja pokazująca deformację plastyczną konstrukcji. 

Rozkład parć granicznych (domyślnie linie zielone - ciągła i przerywane) przedstawiony jest w prawej części okna (parcie bierneparcie spoczynkowe i parcie czynne). Rzeczywiste parcie działające na konstrukcję rysowane jest ciągłą niebieską linią.

Odkształcona (domyślnie ciągła czerwona linia) i nieodkształcona konstrukcja pokazane są w prawej części pulpitu. Siły w kotwach, podporach i rozporach są również pokazane w tym oknie.

Siły wewnętrzne

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Rozkłady momentów zginających oraz sił tnących rysowane są po prawej stronie pulpitu.

Przemieszczenie + Naprężenia

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Wyznaczone teoretyczne przemieszczenia konstrukcji oraz wypadkowe parcie działające na konstrukcję ściany wyświetlane są po prawej stronie ekranu.

Osiadanie terenu

Rysunek konstrukcji wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Osiadanie terenu wykreślane jest z prawej strony ekranu. Metodę wyznaczania osiadań terenu za konstrukcją należy wybrać w ramce "Ustawienia" w zakładce "Analiza parć".

Jeżeli moduł reakcji podłoża wyznaczany jest iteracyjnie, konieczne jest sprawdzenie przebiegu iteracji manualnej w oknie dialogowym "Iteracja". Szczegółowe informacje zostały podane w części teoretycznej pomocy, w rozdziale "Moduł reakcji podłoża wyznaczny iteracyjnie"

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - moduł reakcji podłoża, parcia gruntu i przemieszczenie

Ramka "Obliczenia" - moment zginający i siła tnąca

Ramka "Obliczenia" - przemieszczenie i parcie gruntu działające na konstrukcję

Ramka "Obliczenia" - osiadanie terenu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.