The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia w metodzie Arc-length

Metoda Arc-length (ALM) jest stosunkowo mocną metodą, która jest szczególnie przydatna do rozwiązywania zadań wymagających poszukiwania obciążenia niszczącego dla danej konstrukcji. Analiza stateczności konstrukcji geotechnicznych (skarpy, nasypy) jest jednym z takich zadań. W przeciwieństwie do metody NRM, w której dla rozwiązania decydujące jest wyłącznie przypisanie przyrostów obciążenia, metoda ALM wprowadza dodatkowy parametr reprezentujący pewne ograniczenie wartości przyrostu obciążenia dla danego kroku obciążeniowego. Wartość kroku obciążenia zależy więc od przebiegu iteracji i jest bezpośrednio powiązana z wybraną długością łuku.

Podstawowym założeniem tej metody jest, że zakładane obciążenie zmienia się proporcjonalnie w trakcie obliczeń. Oznacza to, że dany poziom przyłożonego obciążenia można wyrazić następująco:

gdzie:

F

-

bieżąca część całkowitego przyłożonego obciążenia

λ

-

współczynnik proporcjonalności

F

-

całkowite zakładane obciążenie

Proszę pamiętać, że w metodzie ALM, wektor F reprezentuje tylko pewne obciążenie referencyjne, które utrzymuje stałą wartość w trakcie całej sekwencji obliczeń reakcji. Faktyczna wartość obciążenia na koniec obliczeń jest równa λ pomnożonego przez Fλ < 1 reprezentuje stan, gdy faktyczna nośność konstrukcji jest mniejsza niż zakładane obciążenie referencyjne; jeżeli λ na koniec obliczeń reakcji przekracza wartość 1, to program dokona automatycznego dostosowania długości łuku, aby rozwiązanie konwergowało z wartością λ = 1 w wybranym zakresie tolerancji równym 0,01 (1% maksymalnego przyłożonego obciążenia). Tej wartości nie można zmienić.

W literaturze występuje kilka sformułowań metody ALM. Program zawiera metodę zaproponowaną przez Crisfielda i konsystentnie linearyzowaną metodę przedstawioną przez Ramma. Druga z tych metod jest znacznie prostsza, co najmniej z punktu widzenia sformułowania, niż metoda Crisfielda. Z drugiej jednak strony uważana jest też za mniej skuteczną. Domyślnie ustawiono metodę Crisfielda. 

Istotnymi parametrami w tej metodzie są także "Ustawienie długości luku" i "Automatyczna kontrola długości łuku".

Arc-length - wybór rodzaju metody Arc-length

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.