The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda sprężysta

W metodzie sprężystej grupa pali analizowana jest za pomocą Metody Elementów Skończonych. Oczep przyjmuje się jako nieskończenie sztywny. Obciążenie ogólne przykładane jest w środku oczepu i może ono być importowane z dowolnego programu wykonującego analizy statyczne.

Pale modelowane są w sposób pokazany na rysunku poniżej:

Modelowanie pali

W ramce "Ustawienia" dostępne są cztery warianty modelowania pali:

  1. Pale zawieszone - wyznaczaj sztywność sprężyn na podstawie parametrów gruntu.
  2. Pale zawieszone - definiuj sztywność sprężyn
  3. Pale spoczywające na podłożu skalnym (nieściśliwym)
  4. Pale utwierdzone w podłożu skalnym (nieściśliwym)

Wszystkie wyżej wymienione wariantach istnieje konieczność zdefiniowania "Poziomego modułu reakcji podłoża" charakteryzującego zachowanie się pala w kierunku poprzecznym. Pale zawieszone wymagają następnie określenia sztywności sprężyn pionowych. Program pozwala na wsteczne wyznaczenie sztywności tych sprężyn na podstawie dostępnych parametrów gruntu i typowych obciążeń. Mogą one być także zdefiniowane bezpośrednio w ramce "Sprężyny pionowe".

Istnieje możliwość wyboru przegubowego lub sztywnego połączenia pali z oczepem.

Połączenie pala z oczepem (wybór w ramce "Ustawienia")

Rzeczywista analiza wykonywana jest za pomocą metody elementów skończonych. Każdy pal dzielony jest na dziesięć elementów. Dla każdego elementu program definiuje wartości sprężyn pionowych i poziomych. Następnie, w porównaniu do pojedynczego pala, sztywność sprężyn poziomych i pionowych jest redukowana zarówno dla pali zewnętrznych jak i wewnętrznych. Sztywność pozioma redukowana jest współczynnikami: 0,5 dla pali zewnętrznych oraz 0,25 dla pali wewnętrznych; sztywność na ścinanie redukowana jest współczynnikami 0,5 oraz 0.1 odpowiednio dla pali zewnętrznych i wewnętrznych. Redukcje te dobrze odzwierciedlają rzeczywiste zachowanie grupy pali. Sprężyny w podstawie pala nie podlegają redukcji.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.