The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy. Ramka zawiera pięć przycisków, które służą do wyświetlania wyników analizy:

Moduł reakcji podłoża + parcia gruntu

Wykres zmienności modułu reakcji podłoża wyświetlany jest w lewej części pulpitu (domyślnie niebieskim kolorem kreskowania). W odniesieniu do metody parć zależnych, niektóre "sprężynki" (wartości modułu reakcji podłoża) są usuwane z analizy (sztywność sprężynki wynosi zero). Obliczenie może nie zbiegać się w przypadku osiągnięcia stanu granicznego przed i za konstrukcją oraz niewystarczającego podparcia konstrukcji (kotwy, podpory). Program nie znajduje wówczas rozwiązania. W dolnej części ramki wyświetlany jest komunikat błędu - przypadek taki wymaga modyfikacji wprowadzonych danych - np. dodania kotwy lub rozpory, zmiany głębokości wykopu, zmiany parametrów gruntu, itp.

Rozkład parć granicznych (domyślnie linie zielone - ciągła i przerywane) przedstawiony jest w prawej części okna (parcie bierneparcie spoczynkowe i parcie czynne). Rzeczywiste parcie działające na konstrukcję rysowane jest ciągłą niebieską linią.

Odkształcona (domyślnie ciągła czerwona linia) i nieodkształcona konstrukcja pokazane są w prawej części pulpitu. Siły w kotwach, podporach i rozporach są również pokazane w tym oknie.

Moment + Siła tnąca

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Rozkłady momentów zginających oraz sił tnących rysowane są po prawej stronie pulpitu.

Przemieszczenie + Naprężenia

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Wyznaczone teoretyczne przemieszczenia konstrukcji oraz wypadkowe parcie działające na konstrukcję ściany wyświetlane są po prawej stronie ekranu.

Osiadanie terenu

Rysunek konstrukcji wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Osiadanie terenu wykreślane jest z prawej strony ekranu. Metodę wyznaczania osiadań terenu za konstrukcją należy wybrać w górnej części ramki.

Wykorzystanie parcia biernego

Rysunek konstrukcji jest wyświetlany w lewej części pulpitu. Rozkład parć granicznych i parcia rzeczywistego działającego na konstrukcję przedstawione są w prawej części okna. Współczynnik bezpieczeństwa do wykorzystania parcia biernego można zdefiniować w górnej części ramki.

Jeżeli moduł reakcji podłoża wyznaczany jest iteracyjnie, konieczne jest sprawdzenie przebiegu iteracji manualnej w oknie dialogowym "Iteracja". Szczegółowe informacje zostały podane w części teoretycznej pomocy, w rozdziale "Moduł reakcji podłoża wyznaczny iteracyjnie". 

W przypadku ścian podwójnych, możliwa jest prezentacja sił wewnętrznych, przemieszczeń i naprężeń zarówno w przednim jak i tylnym rzędzie konstrukcji ściany.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - moduł reakcji podłoża, parcia gruntu i przemieszczenie

Ramka "Obliczenia" - Moment zginający, siła tnąca

Ramka "Obliczenia" - przemieszczenie i parcie gruntu oddziałujące na konstrukcję

Ramka "Obliczenia" - osiadanie terenu

Ramka "Obliczenia" - Wykorzystanie parcia biernego

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.