The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ujemne tarcie na pobocznicy

Ujemne tarcie na pobocznicy powstaje w wyniku osiadania gruntu wokół pala. Grunt podlegający odkształceniu wokół pala pociąga pal ku dołowi, obniżając tym samym jego nośność. W przypadkach ekstremalnych, oddziaływanie to może całkowicie wyeliminować tarcie na pobocznicy pala. W takim wypadku, pal opiera się tylko na podłożu sprężystym pod podstawą.

Ujemne tarcie na pobocznicy Fs,nk,rep wyraża wzór:

gdzie:

Op

-

powierzchnia pala

n

-

liczba warstw w strefie tarcia negatywnego

hi

-

głębokość i-tej warstwy

K0,i,rep

-

wartość reprezentatywna współczynnika parcia spoczynkowego gruntu

δi,rep

-

tarcie miedzy gruntem i palem w i-tej warstwie

φi,rep

-

reprezentatywna wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu w i-tej warstwie

σv,i-1,rep

-

naprężenie poziome w gruncie w warstwie i-1

σv,1,rep

-

naprężenie poziome w gruncie w i-tej warstwie

pi,a,rep

-

obciążenie dodatkowe w i-tej warstwie

Δσi,v,w,rep

-

zmiana naprężenia pionowego w σv w i-tej warstwie

istnieje następujący związek:

Jeżeli zdefiniowana jest powierzchnia poślizgu, to wartość negatywnego tarcia na pobocznicy Fs,nk,rep wyrażona jest przez wzór:

gdzie:

Op

-

powierzchnia pala

hi

-

głębokość i-tej warstwy

ci,rep

-

reprezentatywna spójność powierzchni poślizgu

- dla bitumu 10*103 N/m2

- dla bentonitu 20*103 N/m2

- dla materiału syntetycznego 50*103 N/m2

Wartość reprezentatywnej spójności wzdłuż powierzchni poślizgu może być również zdefiniowana bezpośrednio przez użytkownika.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.