The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność podłoża z odpływem

W warunkach z odpływem, dostępne są do wyboru następujące podejścia do oceny poziomej nośności fundamentu:

 • analiza standardowa
 • zgodnie z CSN 731001 "Podłoże fundamentowe pod fundamentami bezpośrednimi" zatwierdzone 8.6. 1987
 • zgodnie z polską normą PN-81 B-03020 "Grunty budowlane, Bezpośrednie posadowienie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie" od roku 1982
 • zgodnie z normą indyjską IS:6403-1981 "Przepisy techniczne do wyznaczania nośności fundamentów płytkich " od roku 1981
 • zgodnie z EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Projektowanie konstrukcji geotechnicznych - Część 1: Zasady ogólne"
 • zgodnie z NCMA Segmentowe ściany oporowe - instrukcja, drugie wydanie
 • zgodnie z normą chińską GB 50007-2002
 • zgodnie z normą rosyjską SNiP 2.02.01-83 (SP22.13330.2016)
 • zgodnie z normą duńską DS/EN 1997-1 DK NA:2013.
 • według normy DPWH "Wytyczne projektowe, kryteria i normy: Tom 2C – Rozpoznanie geologiczne i geotechniczne - Załącznik G: Wzory geotechniczne"
 • według Meyerhofa
 • według Vesica
 • zgodnie z normą niemiecką DIN 4017
 • zgodnie z normą hiszpańską CTE DB SE-C
 • zgodnie z normą NZ B1/VM4
 • azgodnie z normą Rosyjską SP22.13330.2016

Wszystkie podejścia (za wyjątkiem normy niemieckiej 4017 i normy hiszpańskiej CTE DB SE-C) wykorzystują współczynniki według Brinch’a - Hansen’a (patrz analiza standardowa) w celu uwzględnienia nachylonej powierzchni gruntu i nachylonego dna fundamentu.

Zakładając warunek z odwodnieniem podczas budowy, grunt pod fundamentem bezpośrednim deformuje się, łącznie z odkształceniem pod wpływem naprężeń ścinających i objętościowych. W takim przypadku, wytrzymałość gruntu przyjmuje się w efektywnych wartościach kąta tarcia wewnętrznego φef oraz efektywnej spoistości cef. Zakłada się również, że istnieje naprężenie efektywne w gruncie równe naprężeniu całkowitemu (stan skonsolidowany). Efektywne parametry φefcef reprezentują szczytowe parametry wytrzymałości.

Za względu na fakt, że wybór warunków z odpływem zależy od kilku czynników (stopień obciążenia, przepuszczalność gruntu, stopień nasycenia oraz stopień przekonsolidowania), obowiązkiem projektanta jest zadecydowanie, czy parametry efektywne powinny być używane w zależności od rozwiązywanego problemu.

Podczas analiz sejsmicznych, program przeprowadza obliczenia nośności z uwzględnieniem i bez uwzględnienia oddziaływań sejsmicznych. Wynikająca z tych obliczeń nośność fundamentu jest mniejszą z dwóch wyznaczonych wartości.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.