The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Budowa

Ramka "Budowa" służy do definiowania brzegów elementów wstawianych do projektu (granic budowy). W każdym przypadku, punkty brzegowe mają jednakową współrzędną Z najbliższą wstawionego elementu.

Program umożliwia zdefiniowanie trzech rodzajów granic budowy:

  • Prostokąt

Prostokąt definiowany jest poprzez współrzędne brzegowe (osie X, Y ). Domyślną opcją w programie jest opcja "Generuj prostokąt automatycznie", w której współrzędne brzegowe wyznaczane są automatycznie na podstawie minimalnych i maksymalnych współrzędnych wstawianych elementów.

Istnieje także możliwość ręcznego zdefiniowania współrzędnych brzegowych (<min, maks> w kierunku osi X, <min, maks> w kierunku osi Y )

  • Obwiednia wypukła

Program wyznacza automatycznie najmniejszy obszar wypukły dla wstawionych elementów.

  • Wielokąt

W tym przypadku, wymagane jest zdefiniowanie zamkniętego wielokąta (przycisk "Dodaj graficznie"). Wielokąt ten określa granicę budowy. Wierzchołki wielokąta mogą być dodawane jako nowe punkty, punkty zdefiniowane wcześniej w zadaniu lub jako ich dowolna kombinacja.

Program umożliwia również wykorzystanie punktów z istniejących krawędzi prostokątnych lub obwiedni wypukłych w celu utworzenia nowych wielokątów (przyciski: "Kopiuj z prostokąta", "Kopiuj z obwiedni wypukłej"). Po skopiowaniu punktów istnieje możliwość ich edycji (zmiany współrzędnych, dodawania nowych punktów).

Nowy punkt można dodać w oknie dialogowym "Nowy punkt" wybierając przycisk "Wstaw".

Istnieje także możliwość edytowania zdefiniowanych punktów za pomocą aktywnych wymiarów.

Rodzaj granicy budowy - prostokąt, obwiednia wypukła, wielokąt

Jeśli elementy wykraczają poza obrys wielokąta (prostokąta) granicznego, program wyświetla ostrzeżenie i użytkownik ma możliwość usunięcia tych punktów za pomocą przycisku "Usuń". Domyślnie, elementy znajdujące się poza granicami budowy oznaczone są na czerwono.

Usuwanie elementów wykraczających poza granice budowy

W każdym trybie definiowania, wizualizację rysunku na pulpicie można dostosować w ramce "Konfiguracja rysunku" a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Budowa"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.