The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Niwelacja terenu

Ramka "Niwelacja terenu" służy do definiowania niwelacji terenu. Niwelacji terenu nie można zdefiniować w pierwszej fazie budowy.

Niwelacja terenu powinna znacznie uprościć wprowadzanie wykopów lub nasypów. Zasadniczą częścią niwelacji terenu jest kształt dna, od którego zbocza wykopów lub nasypów są skierowane do pierwotnego terenu. Punkty i krawędzie pierwotnego terenu znajdujące się w obszarze niwelacji terenu są automatycznie usuwane podczas generowania. 

W jednej fazie budowy można zdefiniować kilka niwelacji terenu. Nie mogą one jednak wzajemnie się przecinać. Jeżeli tak się stanie, niwelacje muszą być połączone w jedną niwelację. Ponadto, żadna część niwelacji nie może przekraczać wymiarów obszaru - w takim przypadku należy pamiętać, że lica niwelacji terenu mogą przekraczać wymiary obszaru, nawet jeżeli dno jest zdefiniowane wewnątrz. 

Niwelację terenu można edytować jedynie w fazie, w której została utworzona. W kolejnych fazach budowy niwelacja terenu jest przenoszona pod względem nowych punktów i krawędzi terenu. 

Za pomocą tabeli: niwelacje terenu są definiowane w tabeli. Naciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa niwelacja terenu", które umożliwia określenie nazwy niwelacji terenu (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól można zdefiniować jednolitą głębokość dna oraz jednolite nachylenie zbocza). Okno dialogowe zawiera dalej tabelę do wprowadzania punktów, które wyznaczają rzut gruntu (ogólny wielobok) niwelacji. W celu dodania tych punktów należy postępować podobnie do definiowania punktów terenu. Naciśnięcie przycisku "Dodaj" zamyka okno dialogowe, a nowa niwelacja terenu jest dodawana do tabeli. 

Istnieje możliwość dalszej modyfikacji niwelacji terenu (w tym oknie dialogowym) za pomocą przycisku "Edytuj" lub usunięcia za pomocą przycisku "Usuń" (istnieje możliwość zaznaczenia kilku niwelacji na tabeli w celu jednoczesnego usunięcia - przed usunięciem zaznaczone niwelacje są wyświetlane na ekranie w kolorze czerwonym). Każda zmiana jest natychmiast odzwierciedlana na ekranie.

Za pomocą myszy: ten tryb wprowadzania włącza się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku. Dostępne są odpowiednie opcje: 

Dodaj niwelację terenu

  • w celu wprowadzenia niwelacji terenu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ekranie, aby kolejno zdefiniować punkty wieloboku, który wyznacza rzut niwelacji terenu - wielobok musi być zamknięty - po zamknięciu wieloboku program otwiera okno dialogowe „Nowa niwelacja terenu". Aby kontynuować należy postępować według kroków przy wprowadzaniu za pomocą tabeli - jeżeli nie można zdefiniować niwelacji terenu lub niwelacja nakłada się na już istniejącą, program wyświetla komunikat ostrzegawczy;

Edytuj niwelację terenu

  • kliknięcie już istniejącej niwelacji terenu lewym przyciskiem myszy (patrz aktywne obiekty) otwiera okno dialogowe "Edytuj niwelację terenu", które umożliwia edycję odpowiedniej niwelacji (w oknie tym można używać następujących przycisków ("OK+ " a "OK+")

Usuń niwelację terenu

  • kliknięcie niwelacji terenu lewym przyciskiem myszy otwiera okno dialogowe, które żąda potwierdzenia usunięcia wybranej niwelacji terenu;

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Niwelacja terenu" - definicja, edycja

Ramka "Niwelacja terenu" - zdefiniowana niwelacja terenu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.