The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Punkty

Ramka "Punkty" służy do definiowania współrzędnych punktów terenu. Dostępne są dwie opcje określania współrzędnych poszczególnych punktów:

Za pomocą tabeli: punkty są definiowane w tabeli. Naciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowy punkt"; współrzędne punktów są następnie określane i poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj" dodawane do tabeli. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby punktów w ten sposób. Przycisk "Anuluj" stosuje się do zamknięcia okna. Punkty można dalej modyfikować (w oknie dialogowym) za pomocą przycisku "Edytuj" lub usunąć za pomocą przycisku "Usuń" (istnieje możliwość zaznaczenia kilku punktów w tabeli w celu jednoczesnego usunięcia - przed usunięciem zaznaczona punkty są wyświetlane na ekranie w kolorze czerwonym). Każda zmiana jest natychmiast odzwierciedlana na ekranie. 

Za pomocą myszy: ten tryb wprowadzania włącza się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku. Dostępne są odpowiednie opcje: 

Dodaj

  • w celu wprowadzenia punktu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ekranie (kursor myszy zmienia się - patrz rysunek) - program następnie otwiera okno dialogowe "Nowy punkt", które umożliwia modyfikację współrzędnych punktu lub wprowadzenie współrzędnej Z - po naciśnięciu przycisku "OK" program dodaje punkt do tabeli. Jeżeli nie można dodać punktu (np. powielanie współrzędnych), program wyświetla komunikat ostrzegawczy;
  • istnieje również możliwość użycia funkcji siatki przy określaniu punktu,

Edytuj

  • kliknięcie już istniejącego punktu (patrz aktywne obiekty) lewym przyciskiem myszy otwiera okno dialogowe "Edycja punktu", które umożliwia edycję współrzędnych punktu - w oknie tym można używać następujących przycisków ("OK+ " i "OK+");

Usuń

  • kliknięcie punktu lewym przyciskiem myszy otwiera okno dialogowe, które żąda potwierdzenia usunięcia wybranego punktu;

Wybierz

  • włącza tryb graficznego wybierania punktów (typ wyboru ustawia się na pasku narzędzi "Zaznaczanie").

Wybrane punkty można również importować z plików w formatach TXT, Atlas DMT, DXF oraz LandXML.

Program umożliwia import dalszych punktów i krawędzi do bieżącego zadania (np. w kolejnych fazach budowy).

Podczas definiowania punktów program w niektórych przypadkach automatycznie oblicza ich współrzędne-Z. Tylko jeden punkt można przypisać do jednej pary współrzędnych X, Y.

W przypadku gdy w ramce "Podstawowe dane" wybrana zostanie opcja definiowania warstw za pomocą "Punktów warstw" pasek narzędzi "Punkty" zawiera listę rozwijaną "Warstwy". Lista ta służy do dokonania wyboru warstwy, do której punkty zostaną wprowadzone (dodane).

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Punkty"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.