The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

NF P94-261 (PMT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě presiometrických zkoušek (PMT) vychází z francouzské normy NF P94-261 a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

Ec, Ed

-

ekvivalentní presiometrické moduly

α

-

reologický součinitel

q

-

napětí v základové spáře

λc, λd

-

součinitele tvaru

B

-

šířka základu

B0

-

referenční šířka (0,6 m)

Orientační hodnoty reologického koeficientu α pro zeminy:

Jíly

Hlíny

Písky

Štěrky

Překonsolidované

1

2/3

1/2

1/3

Normálně konsolidované

2/3

1/2

1/3

1/4

Nekonsolidované

1/2

1/2

1/3

1/4

Orientační hodnoty reologického koeficientu α pro horniny:

Horniny

Typ

α

Téměř neporušené

2/3

Standardně porušené

1/2

velmi porušené

1/3

Metamorfované

2/3

Součinitele tvaru λc, λd vychází z následující tabulky, pro mezilehlé hodnoty L/B jsou interpolovány:

L/B

kruh

čtverec

2

3

5

20

λd

1

1,12

1,53

1,78

2,14

2,65

λc

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Ekvivalentní presiometrické moduly Ec a Ed se určí na základě presiometrických modulů naměřených ve vrstvách o mocnosti B/2 pod základovou sparou:

Modul Ec se rovná průměrnému presimoetrickému modulu naměřenému do hloubky B/2 od základové spáry:

Určení modulu Ed záleží na celkové délce provedné presiometrické zkoušky (dPMT).

Literatura:

ČSN EN 1997-2 příloha E

NF P94-261

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.