GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost základu na neodvodněném podloží

Při neodvodněných podmínkách je možné pro výpočet svislé únosnosti zvolit jeden z těchto postupů:

Při zohlednění šikmé základové spáry (s vyjímkou španělské normy CTE DB SE-C) se používá navíc součinitelů podle Brinch - Hansena (viz standardní postup).

Při neodvodněných podmínkách proběhne v době výstavby pod plošným základem nejdříve okamžité sedání bez objemových změn, ale za smykových přetváření, a teprve po dokončení výstavby nastává primární a sekundární konsolidace a přetvoření zeminy. Při neodvodněných podmínkách se při stanovení pevnosti projeví vliv neutrálného napětí snížením její pevnosti. Pevnost zeminy vyjadřujeme v tomto případě pomocí totálních hodnot úhlu vnitřního tření φu a totální soudržnosti cu (tyto parametry je možné považovat za minimální pevnosti). V závislosti na stupni konsolidace se pohybuje hodnota totálního úhlu vnitřního tření φu od 0 do φef, totální soudržnost cu má vyšší hodotu než cef.

Vzhledem k tomu, že o neodvodněných podmínkách rozhoduje více vlivů (rychlost přitěžování, propustnost zeminy, stupeň nasycení a stupeň předkonsolidace zeminy), musí o použití totálních parametrů rozhodnout projektant podle konkrétní úlohy a zvážení všech okolností. Obecně lze však konstatovat, že pro zeminy jemnozrnné se zpravidla používají totální charakteristiky.

Try GEO5 software for free.