GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet kotvené stěny v patě volně uložené

Kotvené stěny v patě volně uložené jsou řešeny jako spojitý nosník deformační variantou metody konečných prvků tak, aby byly splněny předpoklady paty volně uložené v zemině. Před vlastním výpočtem se stanovuje v několika krocích zatížení konstrukce zemním tlakem. Tlak za konstrukcí je uvažován jako aktivní tlak, před konstrukcí jako pasivní tlak.

Pasivní tlak lze redukovat součinitelem redukce pasivního tlaku. Při uvažování plného pasivního zemního tlaku většinou dostaneme deformace konstrukce, které nemohou vzniknout. Skutečný pasivní zemní tlak může u konstrukce při nulové deformaci mít hodnotu tlaku v klidu a přes všechny mezilehlé hodnoty až hodnotu pasivního zemního tlaku při plné deformaci konstrukce (natočení cca 10 mRad - tj. deformace 10 mm na 1 m výšky konstrukce). Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat zmenšené hodnoty pasivního zemního tlaku pomocí "Součinitele redukce pasivního tlaku" s hodnotou menší nebo rovnou jedné, přičemž se doporučuje uvážit následující hodnoty:

  • 0,67 - deformace se zmenší přibližně na polovinu
  • 0,33 - deformace se zmenší přibližně na dvacet procent původní deformace

Program umožňuje dva způsoby stanovení aktivního tlaku:

  • dopočet ze zadaných parametrů zemin, vody, přitížení, terénu včetně zavedení minimálního dimenzačního tlaku
  • zadání libovolného průběhu zemního tlaku až do hloubky nulového bodu (takto lze zadat libovolnou redistribuci zemního tlaku)

Nulový bod, tj. bod, ve kterém je celková velikost tlaku rovna nule se stanovuje podle vzorce:

kde:

u

-

hloubka nulového bodu

σa

-

velikost aktivního tlaku za konstrukcí u dna jámy

K

-

součinitel celkového tlaku

γ

-

objemová tíha zeminy pod dnem stavební jámy

U konstrukce volně uložené v zemině se předpokládá, že velikost momentu a posouvající síly v patě stěny je nulová. Program nejprve umístí konec stěny do nulového bodu, a potom postupně hledá polohu konce nosníku (x), kdy je tato okrajová podmínka splněna (viz obr.). Postup výpočtu  pro vícenásobně kotvené stěny je identický.

Výpočet stěny v patě volně uložené

Try GEO5 software for free.