GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Koeficient filtrace

Schopnost pórovitého prostředí (tj. zemin a hornin) propouštět kapalinu o určitých vlastnostech (např. podzemní vodu) se nazývá propustnost. Pokud propustnost vztáhneme k proudění, můžeme její míru vyjádřit pomocí koeficientu. Koeficient filtrace k  představuje směrnici lineární závislosti rychlosti proudění na hydraulickém gradientu v Darcyho zákoně:

kde:

-

rychlost proudění kapaliny porézní složkou skeletu

n

pórovitost

Kr

relativní koeficient filtrace

matice hydraulické vodivosti, jejímiž prvky jsou koeficienty filtrace plně nasyceného prostředí kx, ky, které mohou být obecně různé ve směru jednotlivých os

gradient celkové výšky

Celková výška v daném bodu oblasti proudění je dána součtem svislé souřadnice a tlakové výšky a udává tak polohu hladiny v tenké trubici (piezometru) v daném bodě:

kde:

γw

-

tíha kapaliny

Příklady hodnot koeficientu filtrace pro různé zeminy (podle Myslivce).

Typ zeminy

Koeficient filtrace

[m/den]

Pohyb vodní částice o1 cmpřihydraulickém gradientu i=1za čas

Jemný písek

102 - 10

6 s - 10min

Jílnatý písek

10-1 - 10-2

100 min - 18 hod.

Sprašová hlína

10-2 - 10-4

18 hod. - 70 dní

Hlína

10-4 - 10-5

70 dní - 2 roky

Jílovitá zemina

10-5 - 10-6

2 roky - 20 roků

Jíl

10-6 - 10-7

20 roků - 200 roků

Způsobů jak určit hodnotu koeficientu filtrace k je mnoho a lze je obecně rozdělit do 4 skupin:

a) Laboratorní měření

Používají se různé typy pro rozsah k 104 - 10-6m/den.

b) Polní zkoušky

Čerpací či vsakovací zkoušky, měření filtračních rychlostí proudění, pro rozsah k 106 - 1m/den.

c) Stanovení pomocí empirických vzorců

vhodné pro nesoudržné zeminy v rozsahu k 106 - 10m/den, dávají jen orientační hodnoty např. podle Terzaghiho:

kde:

k

-

koeficient filtrace [cm/s]

d10

-

průměr efektivního zrna [cm]

e

-

číslo pórovitosti [-]

d) Stanovení výpočtem z časového průběhu konsolidace

Nutná znalost součinitele konsolidace cv a konsolidační křivky (semilogaritmická závislost mezi časemadeformací). Jedná se o nepřímé určení pomocí vztahu:

kde:

e

-

počáteční číslo pórovitosti

cv

-

součinitel konsolidace

ρw

-

hustota vody

g

-

gravitace

av

-

koeficient stlačitelnosti

Try GEO5 software for free.