GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Stabilizační pilota

Program "Stabilizační pilota" provádí posouzení stabilizačních pilot (výpočet vnitřních sil, deformací, dimenzování průřezu piloty). Vlastní výpočet konstrukce odpovídá výpočtům v programu "Pažení posudek", hlavním rozdílem je odlišné stanovení tlaků resp. zatížení nad předpokládanou smykovou plochou a možnost vetknutí pilot do horniny.

Pokud je pro zadaný svah, resp. konstrukci nalezena nevyhovující smyková plocha, pak je možné stabilitu svahu zvýšit vložením stabilizační piloty (pro program "Stabilita svahu" se tento krok provádí v rámu "Stabilizační piloty"). Pilota musí být umístěna tak, aby se s danou smykovou plochou protínala a zároveň aby její pata byla dostatečně hluboko pod uvažovanou smykovou plochou. V části nad smykovou plochou působí na pilotu aktivní síla T, která se snaží pilotu posunout a pasivní síla P, která naopak pilotu stabilizuje. Rozdílem aktivní a pasivní síly je namáhání piloty, které zadaná pilota musí přenést, aby zvýšila stabilitu dané smykové plochy na požadovanou hodnotu SFs.

Schéma působení aktivní a pasivní síly na stabilizační pilotu

Jestliže je stabilita svahu SF bez piloty dostatečná, aktivní a pasivní síla jsou v rovnováze - pilota není namáhána žádným zatížením a nemá smysl ji používat. Pro výpočet sil působících na pilotu je proto důležité, aby požadovaný stupeň stability SFs byl vyšší, než spočtený stupeň stability dané smykové plochy SF bez použití piloty, resp. aby požadovaná bezpečnost byla vyšší, než ta, kterou má daná smyková plocha bez použití piloty.

Try GEO5 software for free.