The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Edometrický modul

Pokud naměřené veličiny z edometrické zkoušky vyjádříme edometrickou křivkou (v závislosti Δε = f(Δσef)), vidíme, že pro každý bod křivky dostáváme jiný poměr σef  /ε.

Určení edometrického modulu přetvárnosti Eoed

Pokud nahradíme deformační křivku pro určitý interval blízkých napětí σ1ef - σ2ef sečnou, můžeme závislost považovat za lineární a stlačitelnost zeminy určit poměrem Δσef/Δε - nazývaným edometrickým modulem přetvárnosti. Edometrický modul přetvárnosti Eoed je tedy sečnový modul, platný pro určitý interval napětí σ1ef - σ2ef  na deformační křivce Δε = (Δσef):

Edometrický modul přetvárnosti Eoed má obecnou tendenci zvyšovat svoji hodnotu s rostoucím rozsahem napětí. Proto by měl být v každé vrstvě uvažován pro výpočet sedání edometrický modul přetvárnosti Eoed odpovídající příslušnému rozsahu napětí původního a konečného - tj. měl by být v každé vrstvě jiný. Této skutečnosti odpovídá i možnost zadávání edometrického modulu zeminy Eoed v programu, kdy je možné zadat pro každou zeminu edometrickou křivku (závislost σef/ε).

Z praxe je však známé, že např. u jílů je rozdíl Eoed určeného přepočtem z modulu přetvárnosti Edef a zjištěného zatěžovací zkouškou v terénu až několikanásobný.

Převod mezi modulem deformace Edef a modulem edometrickým Eoed je dán podle následujícícho vztahu:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Edef

-

modul přetvárnosti

Orientační rozmezí  edometrického modulu přetvárnosti Eoed pro jednotlivé zeminy v rozsahu napětí vyskytujícím se nejběžněji při zakládání staveb (prof. I. Vaníček: Mechanika zemin):

Zemina

Modul přetvárnosti Eoed [MPa]

štěrkovitá

60 - 600

písčitá středně ulehlá až ulehlá

7 - 130

soudržná

2 - 30

Literatura:

Vaníček, I.: Geomechanika 10: mechanika zemin. 3. přepracované vydání, Praha, ČVUT, 2000, 229 s., ISBN 80-01-01437-1.

Try GEO5 software for free.