The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Standardní výpočet

Únosnost základové půdy tvořené skalními a poloskalními horninami je dána vztahem podle Xiao-Li Yanga a Jian-Hua Yina1:

přičemž:

kde:

s

-

nelineární parametr závisející na vlastnostech horniny (dle Hoeka a Browna)

GSI

-

Geological Strength Index

D

-

koeficient D zohledňující porušení horninového masivu

Nq, Nγ

-

součinitele únosnosti závislé na úhlu vnitřního tření zeminy

Ns

-

součinitel pevnosti horniny závislý na GSI a pevnostním parametru mi

φ

-

úhel vnitřního tření horniny

σc

-

pevnost horniny v prostém tlaku > 0,5 MPa

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

γ2

-

objemová tíha zeminy nad základovou sparou

b

-

šířka základu

1 Xiao-Li Yang, Jian-Hua Yin: Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 42 (2005),str. 550-560.

Try GEO5 software for free.