GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Standardní výpočet

Jako standardní řešení je použit následující vztah:

s bezrozměrnými součiniteli:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

d

-

hloubka založení

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

α

-

sklon základové spáry od vodorovné

q

-

napětí v základové spáře vlivem hloubky založení

Try GEO5 software for free.