The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Pilota CPT

Program pilota CPT je určen k posouzení únosnosti a sedání osamělé piloty či skupiny pilot na základě výsledků statické penetrační zkoušky.

Základem výpočtu je stanovení únosnosti piloty na patě a plášti. Tento výpočet je možné provést podle následujících norem a postupů:

U všech metod jsou podstatným vstupem bezrozměrné součinitele upravující velikost únosnosti, resp. plášťového tření. V různých publikacích jsou uvedeny různými značkami, i když jejich smysl je stále stejný. V programu pilota CPT jsou použity tyto značky:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

Tyto součinitele se podle zvoleného postupu automaticky dopočítávají v závislosti na typu piloty a okolní zemině - program ale umožňuje uživateli zadat tyto parametry ručně (αp lze  zadat v rámu "Geometrie", αs  jako parametr zeminy).

Při výpočtu obdélníkových pilot je zaveden součinitel tvaru piloty s, redukující únosnost piloty v patě. Při výpočtu pilot s rozšířenou patou je zaveden součinitel vlivu rozšířené paty β, upravující únosnost v rozšířené patě. Při výpočtu únosnosti paty program automaticky počítá s vlivem změny výšky terénu.

Program umožňuje výpočet mezní zatěžovací křivky a sednutí piloty pro zadané zatížení. Tento výpočet vychází z hodnot spočtené únosnosti piloty v patě a na plášti a je proveden podle normy NEN 6743. Při výpočtu sedání lze také uvažovat vliv negativního plášťového tření.

Vlastní posouzení je ovlivněno metodikou posouzení zadanou v záložce "Piloty CPT".

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.