The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočty ze zkoušek CPT

Program pilota CPT je určen k posouzení únosnosti a sedání osamělé piloty či skupiny pilot na základě výsledků statické penetrační zkoušky.

Základem výpočtu je stanovení únosnosti piloty na patě a plášti. Tento výpočet je možné provést podle následujících norem a postupů:

U všech metod jsou podstatným vstupem bezrozměrné součinitele upravující velikost únosnosti, resp. plášťového tření. V různých publikacích jsou uvedeny různými značkami, i když jejich smysl je stále stejný. V programu pilota CPT jsou použity tyto značky:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

Tyto součinitele se podle zvoleného postupu automaticky dopočítávají v závislosti na typu piloty a okolní zemině - program ale umožňuje uživateli zadat tyto parametry ručně (αp lze  zadat v rámu "Geometrie", αs  jako parametr zeminy).

Při výpočtu obdélníkových pilot je zaveden součinitel tvaru piloty s, redukující únosnost piloty v patě. Při výpočtu pilot s rozšířenou patou je zaveden součinitel vlivu rozšířené paty β, upravující únosnost v rozšířené patě. Při výpočtu únosnosti paty program automaticky počítá s vlivem změny výšky terénu.

Program umožňuje výpočet mezní zatěžovací křivky a sednutí piloty pro zadané zatížení. Tento výpočet vychází z hodnot spočtené únosnosti piloty v patě a na plášti a je proveden podle normy NEN 6743. Při výpočtu sedání lze také uvažovat vliv negativního plášťového tření.

Vlastní posouzení je ovlivněno metodikou posouzení zadanou v záložce "Piloty CPT".

Try GEO5 software for free.