GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

CTE DB SE-C

Toto řešení vychází ze španělské normy CTE DB SE-C, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

součinitele únosnosti:

pro:

pro:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro:

pro:

pro:

součinitele tvaru základu:

součinitele šikmosti zatížení:

pro:

pro:

pro:

součinitele vlivu šikmého terénu:

pro:

kde:

c

-

soudržnost zeminy

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

d

-

hloubka základové spáry

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

bef

-

efektivní šířka základu

γ

-

objemová tíha zeminy

Nc, Nq, Nγ

-

součinitelé únosnosti

dc, dq, dγ

-

součinitelé vlivu hloubky založení

sc, sq, sγ

-

součinitelé tvaru základu

ic, iq, iγ

-

součinitelé šikmosti zatížení

tc, tq, tγ

-

součinitele vlivu šikmého terénu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

lef

-

efektivní délka základu

δB

-

úhel odklonu výslednice od svislé ve směru šířky základu

δL

-

úhel odklonu výslednice od svislé ve směru délky základu

H

-

celková vodorovná složka zatížení

HB

-

vodorovná složka zatížení ve směru šířky základu

HL

-

vodorovná složka zatížení ve směru délky základu

V

-

svislá složka zatížení

β

-

sklon terénu

Literatura:

CTE DB SE-C

Try GEO5 software for free.