GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitel bočního tlaku zeminy K

Zemina okolo beraněné piloty je vlivem beranění zhutňována a vodorovný tlak této zeminy na stěnu piloty je větší než tlak zeminy v klidu (určen součinitelem K0) a menší než je hodnota maximálního zemního  tlaku (pasivního odporu zeminy) určeného součinitelem Kp:

Orientační hodnoty součinitele bočního tlaku zeminy K jsou uvedeny dále v tabulce. Hodnota součinitele bočního tlaku zeminy K je aproximována  pomocí následujícího vztahu:

kde:

K0

-

součinitel zemního tlaku v klidu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Kp

-

součinitel pasivního odporu zeminy

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Tlak na pilotu

Orientační hodnoty součnitele bočního tlaku zeminy K

Typ piloty

K pro tlačené piloty

K pro tažené - nadzvedávané piloty

Beraněné piloty profilu H

0,5 - 1,0

0,3 - 0,5

Beraněné piloty (kruhové a čtvercové)

1,0 - 1,5

0,6 - 1,0

Beraněné piloty kónické

1,5 - 2,0

1,0 - 1,3

Vplachované piloty

0,4 - 0,9

0,3 - 0,6

Vrtané piloty (do průměru 70 cm)

0,7

0,4

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.

Try GEO5 software for free.