GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Teorie strukturní pevnosti

Strukturní pevnost vyjadřuje odpor zeminy proti přetvoření, a to při takovém zatížení, kdy začne porušování její struktury. Se zmenšujícím se součinitelem m se chování zeminy blíží k chování lineárně pružné hmoty.

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání vliv strukturní pevnosti, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou sparou, kde je přírůstek svislého napětí σz rovný strukturní pevnosti zeminy (určené přenásobením původního geostatického napětí  σor součinitelem m):

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

b) při výpočtu sedání vrstvy se uvažuje přírůstek svislého napětí σz vypočtený z přitížení redukovaný strukturní pevností podle vztahu:

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

σz

-

přírůstkové napětí ve středu vrstvy

a sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

m

-

součinitel strukturní pevnosti

σor

-

původní geostatické napětí

σz

-

přírůstkové napětí ve středu vrstvy

Velikost deformační zóny dle teorie strukturní pevnosti (obrazec účinného přitížení je vyšrafován)

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb, Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

Try GEO5 software for free.