The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modul reakce podloží určený iterací

Program umožňuje automatický výpočet modulu reakce podloží z přetvárných charakteristik zemin iteračním postupem. Postup výpočtu vychází z předpokladu, že deformace pružného poloprostoru charakterizovaného deformačním modulem přetvárnosti Edef [MPa] při změně napjatosti odpovídající změně zemních tlaků, je stejná jako deformace podzemní stěny.

Snahou je tedy najít takové hodnoty kh [MN/m3], aby byla zachována spojitost deformací stěny a zeminy. Při výpočtu s manuální iterací modulu reakce podloží kh se nepočítá s plastickou deformací konstrukce. Naopak při výpočtu s automatickou iterací modulu reakce podloží kh se počítá s plastickou deformací konstrukce. Postup manuální iterace je schematicky objasněn pro stanovení modulu reakce podloží i-tého dílu nekotvené stěny na obrázku:

Stanovení modulu reakce podloží i-tého dílu

Pro změnu napjatosti σr - σ se stanoví rovnoměrné zatížení jednotlivých dílů konstrukce σol [MPa]. Dále se spočítá celková změna napjatosti za dílem i ( [MPa*m]), která je vyvolána přitížením masívu od dílů 1 až n (σol,1 - σol,n). Celková změna napjatosti Δσi je snížena o strukturní pevnost mi*σor,i [MPa]. Novou hodnotu tuhosti pružiny pak určíme ze vztahu:

kde:

Edef

-

modul přetvárnosti pružného poloprostoru [MPa]

σol

-

rovnoměrné zatížení dílů konstrukce [MPa]

-

celková změna napjatosti za i-tým dílem konstrukce [MPa*m]

Změna napětí v bodě masívu od přitížení se stanoví podle Bousinesqua. Při dosazení nové hodnoty k přímo do dalšího výpočtu konstrukce by byla iterace nestabilní - proto je hodnota k, se kterou vstupujeme do dalšího výpočtu stěny stanovena z původní kp a nové kn hodnoty modulu reakce podloží.

kde:

kp

-

původní hodnota modulu reakce podloží [MN/m3]

kn

-

nová hodnota modulu reakce podloží [MN/m3]

Maximální velikost modulu reakce podloží i-té vrstvy je omezena hodnotou:

kde:

Edef,i

-

modul přetvárnosti i-té vrstvy [MPa]

Celkový postup výpočtu při manuální iteraci modulu reakce podloží je následující:

  1. Stanoví se matice příčinkových hodnot pro stanovení změny napětí v hloubce masívu za i-tým úsekem konstrukce od přitížení změnou napětí na ostatních úsecích konstrukce.
  2. Dosadí se první aproximace modulu kh před a za stěnou - předpokládá se trojúhelníkový průběh s hodnotou u paty stěny kh = 10 MN/m3.
  3. Provede se výpočet pažící konstrukce.
  4. Spočtou se nové hodnoty kh a stanoví se nové hodnoty pro další výpočet.
  5. Zobrazí se dialogové okno pro kontrolu iterace a program čeká na další příkaz. Zvolíme-li dalších n iterací, provedou se n-krát body 3 a 4 a poté se opět dostaneme zpět k bodu 5. Výpočet se ukončí v tomto dialogovém okně stisknutím tlačítka "Skonči".

Manuální iteraci řídí sám uživatel - reálnost vypočtených modulů je ponechána na jeho úvaze. Automatickou iteraci provádí program automaticky bez nutnosti zadávání následujícího počtu iterací pro stanovení modulu reakce podloží kh.

Literatura:

Barták J.: Progresivní postupy navrhování pažených stavebních jam, VUT Brno, 1991.

Try GEO5 software for free.