The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 5.2.8). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0025. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 3.1.4.3, čl. 3.1.4.6)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Qbu.

kde:

pro:

0,88d ≥ 0,3m

je κq = 1,25

pro:

0,88d > 0,15m

je κq = 1,50

pro:

0,88d < 0,15m

je κq = 1,60

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Qmax a únosnost vyztuženého průřezu Qu.

kde:

Velikost c je omezena vztahem:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.