The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Generátor kombinací

Dialogové okno  "Generátor kombinací - 1. řád" umožňuje hromadnou tvorbu kombinací zatěžovacích stavů na základě zadaných kombinačních pravidel. S ohledem na charakter normy EN 1990 může být počet generovaných kombinací poměrně velký a v extrémních případech by mohl způsobit i výrazné zpomalení programu. Z tohoto důvodu je v pravém dolním rohu zobrazována informace o předpokládaném počtu kombinací, které budou vygenerovány. Uživatel tak může ještě před spuštěním generování zjistit, kolik kombinací bude vytvořeno, a případně upravit podmínky generátoru. Horní část okna slouží k zadávání podmínek pro generování kombinací, spodní obsahuje různá nastavení generátoru.

Dialogové okno "Generátor kombinací - 1.řád"

Vzájemně spolupůsobící zatěžovací stavy a skupiny

V této části je možné sloučit zatěžovací stavy, které mají vystupovat v kombinacích vždy společně. Do jedné skupiny nelze slučovat stálá a proměnná zatížení. Pokud je v Parametrech generátoru zaškrtnuté nastavení "Všechna stálá zatížení vždy v kombinaci", nemá vytváření skupin stálých ZS vliv na výskyt v kombinacích, neboť každá vygenerovaná kombinace bude obsahovat všechny stálé ZS. V takovém případě má slučování stálých ZS vliv pouze na uvažování příznivých/nepříznivých účinků ZS (pokud není zaškrtnuto "Stálá zatížení působí pouze nepříznivě").

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Vzájemně spolupůsobící zatěžovací stavy a skupiny

Vyloučené spolupůsobení zatěžovacích stavů

V této části lze zadat, jaké zatěžovací stavy se spolu nesmí vyskytnout v kombinaci. Navzájem lze vylučovat libovolné zatěžovací stavy či sloučené skupiny, nezávisle na typu zatěžovacího stavu. Při zadávání skupiny pro vyloučení lze využít dva způsoby zadávání:

Vzájemné vyloučení

-

Lze zadat libovolný počet zatěžovacích stavů do jedné skupiny. Program v tomto případě nevygeneruje žádnou kombinaci, která obsahuje minimálně dva zatěžovací stavy z této skupiny.

Vyloučení po dvojicích

-

V případě, že je nutné vytvořit větší množství vylučovacích skupin o dvou stavech, kde je jeden ZS stejný (například vyloučení montážní varianty stálých zatížení se všemi provozními zatěžovacími stavy), lze využít tuto možnost. V prvním sloupečku se vybere zatěžovací stav, který je třeba vyloučit s ostatními, v druhém pak lze vybrat libovolný počet ZS, s kterými je třeba vytvořit vylučovací skupiny.

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Vyloučené spolupůsobení zatěžovacích stavů

Zatěžovací stavy a skupiny působící jako hlavní proměnné zatížení

Tato část je dostupná pouze v případě zadávání zatížení dle EN 1990 (norma se volí v záložce "Materiály a normy"). V automatickém režimu je při vytváření kombinací každé proměnné zatížení použito jako hlavní. Pokud je vypnut automatický režim, je možné v seznamu hlavních proměnných zatížení provádět ruční úpravy. Lze například libovolný zatěžovací stav odstranit ze seznamu, takže nebude uvažován v kombinacích jako hlavní proměnné. Pokud se do seznamu přidá nová položka s více zatěžovacími stavy, budou všechny tyto zatěžovací stavy v těch kombinacích, kde se vyskytnou pohromadě, uvažovány jako hlavní.

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Zatěžovací stavy a skupiny působící jako hlavní proměnné zatížení

Parametry generátoru (parametry nastavitelné v dolní části dialogového okna)

Rozbalitelný seznam "Původní kombinace"

Ponechat původní kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program k původním kombinacím přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel

Odstranit všechny kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace a nahradí je novými

Odstranit vygenerované kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Odstranit všechny kombinace aktuálního druhu

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace daného druhu a nahradí je novými

Odstranit vygenerované kombinace aktuálního druhu

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace daného druhu a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Rozbalitelný seznam "Generovat kombinace"

Pro zatížení dle EN 1990 lze zvolit následující typy generovaných kombinací:

Základní

-

Generuje základní kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.10 z normy EN 1990

Alternativní

-

Generuje kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahů 6.10a a 6.10b z normy EN 1990. Tato varianta vytváří dvojnásobný počet kombinací, avšak poskytuje  lepší výsledky.

Mimořádná

-

Generuje mimořádné kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.11b z normy EN 1990. U mimořádných kombinací lze zadat mimořádný zatěžovací stav, který bude v těchto kombinacích použit. Zároveň je nutné určit, zda bude pro hlavní proměnné zatížení použit součinitel ψ1 nebo ψ2.

Stálá zatížení působí pouze nepříznivě

Není-li toto nastavení zaškrtnuté, program vytvoří všechny možné kombinace, kde se  prostřídají všechny varianty příznivého a nepříznivého zapojení stálých zatížení.

Všechna stálá zatížení vždy v kombinaci

Pokud toto nastavení není zaškrtnuté, vytvoří program kombinace tak, aby se vystřídalo postupné zapojení všech ZS do kombinace.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.