The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Rankinova a Mazindraniho teorie

Pasivní zemní tlak je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

Kp

-

koeficient pasivního tlaku dle Rankina

β

-

sklon povrchu terénu

γ

-

tíha zeminy

z

-

uvažovaná hloubka

-

koeficient pasivního tlaku podle Mazindraniho

Součinitel pasivního zemního tlaku p je dán vztahem:

kde:

β

-

sklon povrchu terénu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

V případě, že mezi konstrukcí a nesoudržnou zeminou (c = 0) nepůsobí tření (δ = 0), povrch terénu je vodorovný (β = 0) a smyková plocha se vytvoří též jako rovinná se sklonem

přechází Mazindraniho teorie v teorii podle Rankina. Součinitel pasivního zemního tlaku je pak dán následujícím vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Pasivní zemní tlak σp je tedy dle Rankina pro nesoudržné zeminy dán vztahem:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

z

-

uvažovaná hloubka

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku dle Rankina

Literatura:

Mazindrani, Z.H., and Ganjali, M.H. 1997. Lateral earth pressure problem of cohesive backfill with inclined surface. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123(2): 110-112.

Try GEO5 software for free.