GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost základu na odvodněném podloží

Při odvodněných podmínkách je možné pro výpočet svislé únosnosti zvolit jeden z těchto postupů:

 • standardní postup
 • dle ČSN 73 1001 "Základová půda pod plošnými základy" schválené 8.6. 1987
 • dle polské normy PN-81 B - 03020 "Grunty budowiane, Posudowienie bezpošrednie budowli, Obliczenia statyczne  i projekktowanie" z  roku 1982
 • dle Indické normy IS:6403-1981 "Code of Practice for Determination of Bearing Capacity of Shallow Foundations" z roku 1981
 • dle EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla"
 • dle manuálu NCMA
 • dle čínské normy GB 50007-2002
 • dle ruské normy SNiP 2.02.01-83
 • dle národní přílohy dánské normy DS/EN 1997-1 DK NA:2013
 • dle filipínské DPWH normy "Design Guidelines, Criteria and Standards: Volume 2C – Geological and Geotechnical Investigation - Annex G: Geotechnical Formulas"
 • dle Meyerhofa
 • dle Vesice
 • dle německé normy DIN 4017
 • dle španělské normy CTE DB SE-C
 • dle novozélandské normy B1/VM4
 • dle ruské normy SP22.13330.2016
 • dle ČSN 73 1004

Při zohlednění šikmého terénu a šikmé základové spáry se u všech postupů (s výjimkou německé normy DIN 4017) používá součinitelů podle Brinch - Hansena (viz standardní postup).

Při odvodněných podmínkách probíhá v době výstavby pod plošným základem zároveň objemová změna a přetvoření zeminy. V tomto případě se pevnost zeminy vyjadřuje pomocí efektivních hodnot úhlu vnitřního tření φef a efektivní soudržnosti cef a předpokládá se, že v zemině působí pouze efektivní napětí, které se rovná totálnímu (konsolidovaný stav). Efektivní parametry φef, cef považujeme za parametry maximální smykové pevnosti.

Vzhledem k tomu, že o odvodněných podmínkách rozhoduje více vlivů (rychlost přitěžování, propustnost zeminy, stupeň nasycení a stupeň předkonsolidace zeminy), musí o použití efektivních parametrů rozhodnout projektant podle konkrétní úlohy a zvážení všech okolností.

Při seismickém výpočtu provede program výpočet jak se zohledněním vlivu zemětřesení, tak i bez něj. Výsledná únosnost základu je pak vždy rovna menší z těchto hodnot.

Try GEO5 software for free.