GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv upraveného terénu

Pokud je před provedením pilot odtěžen původní terén, ze kterého byly prováděny zkoušky CPT, dochází k redukci naměřených hodnot penetračního odporu ve všech bodech zkoušky vzhledem ke snížení geostatického napětí následovně:

kde:

qc,i,red

-

redukovaný penetrační odpor v i-té vrstvě

qc,i

-

původní penetrační odpor v i-té vrstvě

χi

-

redukční součinitel v i-té vrstvě

Redukční součinitel χi je určen následovně:

kde:

σz,i

-

původní geostatické napětí v i-té vrstvě

σd

-

původní geostatické napětí v místě upraveného terénu (v hloubce d)

σCPT

-

původní geostatické napětí v místě prvního bodu zkoušky

Redukce penetračního odporu vlivem upraveného terénu

V případě, že byly zkoušky CPT provedeny přímo na upraveném terénu, k redukci nedochází.

Try GEO5 software for free.