GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 5.2.8). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0025. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 3.1.4.3, čl. 3.1.4.6):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem Md..

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 5.2.7):

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy x je menší než mezní poloha neutrální osy xlim, která se určí podle vztahu (čl. 5.2.7.1):

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Qbu (čl. 5.3.3, příloha 9).

kde:

pro:

h ≥ 0,3m

je κq = 1,25

pro:

h > 0,15m

je κq = 1,50

pro:

h < 0,15m

je κq = 1,60

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Qmax (čl. 5.3.2.1).

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce (čl. 5.3.4)

kde (čl. 5.3.5):

Velikost c je omezena vztahem:

Try GEO5 software for free.