GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zadání a editace zemin

V dialogovém okně "Přidání nových zemin", zadáváme název a parametry zeminy, které by měly být získány ze zkoušek nebo geologického průzkumu.

Všechna zadávací pole v okně musí být vyplněna. Výjimku tvoří hodnota γsat (objemová tíha saturované zeminy) v části okna "Vztlak". Jestliže zůstane toto pole prázdné, program automaticky doplní hodnotu γ (objemová tíha zeminy).

Kliknutím na tlačítko nápovědy "" získáme informace o teorii výpočtů, které souvisí se zadávanými hodnotami.

Barvu a kategorii vzorku zeminy lze nastavit v rozbalitelných seznamech v pravé části dialogového okna.

Mezi jednotlivými vzorky v rámci jedné kategorie lze vyhledávat pomocí čísla vzorku (např. kategorie GEO - vzorek Jíl - číslo 4).

Neznáme-li charakteristiky zemin ze zkoušek, resp. z geologického průzkumu, můžeme využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty základních charakteristik. Tlačítkem "Zatřiď" otevřeme dialogové okno "Zatřídění zemin" a můžeme orientační hodnoty zeminy vložit do dialogového okna. Tlačítko "Vymaž" umožňuje odstranit informace o zatřídění zeminy z katalogu. Charakteristiky zemin, které nejsou v katalogu (na obrázku "Třecí úhel kce-zemina"), je nutné v každém případě zadat ručně. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je rovněž zapotřebí zadat ručně. Orientační parametry hornin jsou uvedeny v teoretické části nápovědy (pro stabilitní výpočty, resp. pro výpočet únosnosti základu na skalním podloží).

Zadanou zeminu přidáme do seznamu zemin stisknutím tlačítka "Přidej".

Dialogové okno "Přidání nových zemin"

Try GEO5 software for free.