GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Příprava geologického profilu

V záložce "Příprava geologického profilu" se vytváří vlastní geologický řez.

V jednotlivých záložkách definujeme:

  • rozhraní vrstev zemin, resp. geotechnických typů zemin
  • hladiny podzemní vody
  • konstrukce, případně libovolné pomocné linie
  • vlastní popisy ve výkresu

V tomto okně lze zadávat linie rozhraní a tím vytvářet geologický řez, ale také upravovat zemní profily a vytvářet body rozhraní pro generaci modelu podloží.

Geologický řez lze také vytvořit z již vygenerovaného modelu podloží.

Pro generaci oblastí je v levé části okna tlačítko "Generuj". Program automaticky detekuje jednoznačně zadané oblasti tvořené zadanými liniemi a upravenými "zemními profily" a vygeneruje danou oblast. Do generace se zapojují všechny linie, u kterých je při zadání zatrženo že tvoří hranici oblasti. Pokud do oblasti zasahují dvě či více zemin, je zadání nejednoznačné a zemina do oblasti není přiřazena.

V pravé části okna se přepíná zobrazení tvořeného profilu. Zvláště důležitá je možnost zobrazení zkoušek - tlačítka "Kreslit všechny zkoušky" a "Nekreslit žádné zkoušky", kterou využijeme při editaci zemních profilů.

Ve spodní části okna se definuje spodní okraj modelu. Ten může být vodorovný nebo rovnoběžný s terénem (je nutné zadat hloubku pod terénem) popř. může být tvořen libovolným průběžným rozhraním.

Try GEO5 software for free.