GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv vody

Vliv vody je možné do výpočtu zavést následujícími způsoby: obecným tvarem HPV, vodorovnou hladinou HPV nebo přímo zadáním vlivu vody na bloky.

Obecný tvar HPV

Obecný tvar HPV se zadává ve tvaru polygonu. Napětí na smykové ploše se uvažuje lineární podle vztahu u = γw ∙ zw.

kde:

γw

-

objemová tíha vody

zw

-

výška nad smykovou plochou do které vystoupá HPV ve spáře

Ze zatěžovacích obrazců napětí od vody se spočítají výslednice sil U (tlak působící na ponořenou část smykové plochy na běžný metr šířky), resp. Fw (tlak působícího na ponořenou část spáry na běžný metr šířky).

Síly od vody působící na blok - voda ze spáry může volně odtékat

Síly od vody působící na blok - voda ze spáry nemůže odtékat

Vodorovná hladina HPV

Uvažuje se vodorovná (horizontální) hladina podzemní vody zadaná konstantní výškou hw nad patou svahu (od počátku souřadného systému). Vliv vody se uvažuje od úrovně HPV k danému bodu na svislici.

Voda zadaná na blocích

Vliv vody je možné uvažovat na spáře mezi bloky nebo na smykové ploše a zadává se jako vnější zatížení:

Síla od vody na vnitřní kluznou plochu (voda mezi bloky) Fv

Je nutné jej zavádět do výpočtu vždy, když se očekává přítomnost vody ve spárách mezi bloky a zadává se výslednicí Fv v kN (uvažuje se tlak působící na ponořenou část spáry na běžný metr šířky).

Síla od vody na vnější smykovou plochu (vztlak) U

Zadává se hydrostatický tlak na každou smykovou plochu polygonu (vnější kluznou plochu) zvlášť jako vnější zatížení (vztlak) U v kN, které se může redukovat vzhledem k propustnosti smykové plochy (uvažuje se tlak působící na ponořenou část smykové plochy na běžný metr šířky).

Tlakové síly od vody působící na horninový blok

Try GEO5 software for free.