GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem Mf, normálovou sílou Pf (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Vf. Únosnost průřezu namáhaného momentem se spočte podle vzorce (čl. 22.6.5):

kde (čl. 8.4.2, čl. 8.6.4):

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 22.6.6):

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e≥0.1h (čl. 22.6.5):

Jako větší z hodnot:

kde (čl. 8.4.2):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Try GEO5 software for free.