GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování dřevěných průřezů

Posouzení dřevěných průřezů pažení se provádí pro zatížení vypočteným ohybovým momentem, normálovou sílou a posouvající sílou. Posudek se provádí pro vybrané zatížení nebo se počítá obálka zadaných zatížení, kdy se vybírá rozhodující ze zatížení, pro něž vychází nejvyšší hodnota využití průřezu.

Programy pro návrh a posuzení pilot používají pro dimenzování dřevěných průřezů následující způsoby výpočtu:

Každý průřez je posuzován na dva druhy namáhání:

1. Posouzení ohybového momentu a normálové síly

Provádí se posudek normálového napětí σm od ohybového momentu na okraji průřezu, daného vztahem:

kde:

M

-

ohybový moment

W

-

elastický průřezový modul

a normálového napětí σn od osové síly daného vztahem:

kde:

N

-

normálová síla

A

-

průřezová plocha

Normálová síla může být tah nebo tlak.

2. Posouzení smyku

Provádí se posudek smykového napětí τ v těžišti průřezu, daného vztahem:

kde:

Q

-

posouvající síla

S

-

statický moment průřezu

I

-

moment setrvačnosti

t

-

tloušťka průřezu v těžišti

Try GEO5 software for free.