GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

LRFD - Výpočet stability svahu

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitele do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

U zadaných přitížení je vyhodnoceno, zda působí příznivě nebo nepříznivě a hodnota přitížení je přenásobena příslušným dílčím součinitelem zatížení (ES, resp. LL).

Redukce odporu (Resistance factors):

Celkový odpor na smykové ploše je redukován dílčím součinitelem ϕSS. Při prokázání bezpečnosti musí být na smykové ploše splněna následující podmínka rovnováhy:

kde:

ϕSS

-

součinitel redukce stability

Fpas

-

vzdorující (pasivní) síly na smykové ploše

Fact

-

sesouvající (aktivní) síly na smykové ploše

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro stabilitní výpočty

Try GEO5 software for free.