GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dopočet parametrů Hoeka - Browna

Pokud známe hodnotu GSI (geologický index pevnosti), pak je možné v programu zvolit dopočet parametrů Hoek-Brownovy podmínky podle následujících vztahů:

kde:

GSI

-

Geologický index pevnosti

D

-

koeficient porušení horninového masivu

mi

-

pevnostní parametr neporušené horniny pro vrcholové podmínky

Hodnoty koeficientu porušení D pro skalní svah

Popis rozpojování a těžení

Hodnota koeficientu D

Trhací práce menšího rozsahu na skalních svazích s lokálním poškozením, jestliže je použito řízeného odstřelu. Nicméně, přesto dojde k porušení horniny v líci svahu (kvalitní trhací práce).

0,7

Trhací práce menšího rozsahu na skalních svazích s lokálním poškozením, jestliže je použito řízeného odstřelu. Nicméně, přesto dojde k porušení horniny v líci svahu (nekvalitní trhací práce).

1

Velmi velké otevřené svahy povrchových dolů nebo lomů, dotčené účinky rozsáhlých trhacích prací a redistribucí napětí při odtěžování horniny (pouze používání trhavin).

1

V některých měkčích horninových partiích velkých dolů nebo lomů může být těžení realizováno bez trhacích prací s menší mírou poškození svahů (mechanické rozpojování horniny).

0,7

Přibližné hodnoty pevnostního parametru neporušené horniny mi (podle Hoeka)

Druh horniny

Reprezentativní horniny

mi [-]

Vápencové horniny s dobře vyvinutou krystalovou štěpností

Dolomit, vápenec, mramor

≈ 7

Zpevněné jílovité horniny

Jílovec, siltovec, prachovitá břidlice, hlinitá břidlice

≈ 10

Písčité horniny s pevnými krystaly  a špatně vyvinutou krystalovou štěpností

Pískovec, křemenec

≈ 15

Jemnozrnné vyvřelé krystalické horniny

Andesit, dolerit, diabas, ryolit

≈ 17

Hrubozrnné vyvřelé a přeměněné hornny

Amfibolit, gabro, rula, žula, křemitý diorit

≈ 25

Try GEO5 software for free.