The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dimenzování cementozeminových konstrukcí

Cementozeminovou stěnu lze posoudit na ohyb a smyk.

Spočtené vnitřní síly jsou stanoveny jako v případě pažin a před výpočtem jsou přenásobeny výpočtovým součinitelem namáhání průřezu. Tento součinitel vyjadřuje míru nejistoty stanovení teoretických hodnot vnitřních sil a vnáší do výpočtu s teoreticky stanovenými hodnotami jistou bezpečnost. Hodnota tohoto součinitele je určena výhradně uživatelem.

Posouzení ohybu:

Ohybová únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

σ

-

normálové napětí v průřezu

UCS

-

Pevnost v tlaku cementozeminy (viz níže)

Hodnota využití je pak dána výrazem:

Normálové napětí v průřezu je stanoveno následovně:

kde:

NEd

-

normálová síla

h

-

tloušťka stěny

Normálová síla je stanovena následovně:

kde:

MEd

-

působící moment

hred

-

vzepětí klenby, standardně dopočítané jako 2/3 výšky nosníku, popř. zadané přímo

Úhel α je stanoven následovně:

kde:

d

-

vzdálenost profilů

Posouzení smyku:

Smyková únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

τEd

-

smykové napětí v průřezu

τ

-

smyková únosnost cementozeminy (viz níže)

Hodnota využití je dána výrazem:

Smykové napětí v průřezu je stanoveno následovně:

kde:

VEd

-

působící posouvající síla

Základním materiálovým vstupem cementozeminové směsi je její tlaková pevnost UCS. Ostatní parametry lze na základě této pevnosti dopočítat, popř. mohou být zadány přímo.

Smyková pevnost τ je dopočtena následovně, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány:

pro:

UCS = 0,0 MPa

τ = 0,5 . UCS

UCS = 1,0 MPa

τ = 0,4 . UCS

UCS = 1,5 MPa

τ = 0,35 . UCS

UCS = 3,5 MPa

τ = 0,3 . UCS

UCS ≥ 4,0 MPa

τ = 0,2 . UCS

Modul pružnosti E je dopočten následovně, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány:

pro:

UCS = 0,0 MPa

E = 50 . UCS

UCS = 2,0 MPa

E = 300 . UCS

UCS = 5,0 MPa

E = 1000 . UCS

Smykový modul pružnosti G je dopočten následovně:

Literatura:

Nicolas Denies, Noel Huybrechts: Deep mixing method for the construction of earth and water retaining walls, Rilem Technical Letters (2017) 2:1-9.

A.Porbaha: State of the art in deep mixing technology. Part IV: design considerations, Ground Improvement (2000) 3, 111-125.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.