The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

EN 1997-2

EN 1997-2 stanovuje největší napětí v patě piloty (maximální odpor) pmax, base z příslušné i-té penetrační zloušky následujícím vztahem:

kde:

qc ,I, mean

-

průměr z hodnot qc, I  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

qc, II, mean

-

střední hodnota nejnižších hodnot penetračního odporu qc, II  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

qc, III, mean

-

střední hodnota penetračního odporu qc, III  (viz příloha D.7 v EN 1997-2)

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě (faktor třídy piloty)

s

-

součinitel tvaru piloty

β

-

součinitel vlivu rozšířené paty

Maximální hodnota penetračního odporu qc je omezena hodnotou 15 MPa. V nesoudržných zeminách je uvažován vliv rekonsolidace (OCR).

Maximální tření na plášti piloty (odpor pláště) pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

qc, z, a

-

penetrační odpor v hloubce h

Literatura:

ČSN EN 1997-2 Eurokód  : Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, Český normalizační institut, Praha 2008.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.