The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda De Beer

Metoda de Beer určuje jednotkový odpor piloty v patě založený na podobnosti zatlačování kužele CPT a paty piloty.

Metodu lze popsat následujícími kroky, které probíhají po délce piloty ve standardním kroku 0,2 m.

1) Zjistí se úhel vnitřního tření zeminy φ na základě rovnice (1)

kde:

qc

-

odpor na hrotu CPT

σeff

-

efektivní napětí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

2) Zjistí se úhly βc a βp na základě rovnic (2) a (3).

Poznámka: Oba úhly βc a βp mohou nabývat maximálně 90°.

kde:

h

-

hloubka měření

dc

-

průměr hrotu kužele CPT

D

-

průměr piloty

δ

-

součinitel tvaru piloty

Pro kruhovou a čtvercovou pilotu:

Pro obdélníkovou pilotu:

kde:

B

-

kratší strana paty piloty

L

-

delší strana paty piloty

3) Dopočtou se homogenizované hodnoty qp(1) podle rovnice (4).

4) Dopočtou se sestupné hodnoty qp, j+1 podle rovnice (5).

kde:

a

-

krok měření

hcrit

-

kritická hloubka

γ

-

objemová tíha zeminy

qp(1), crit

-

homogenizovaná hodnota v kritické hloubce hcrit

Kritická hloubka hcrit záleží na průměru piloty D a úhlu vnitřního tření φ:

Pro piloty D < 0,4 m

- hcrit = 0,2 m

Pro piloty 0,4 m ≤ D ≤ 0,6 m

- hcrit = 0,2 m pro φ < 32,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m pro φ ≥ 32,5°

Pro piloty D ≥ 0,6 m

- hcrit = 0,2 m pro φ < 32,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m pro 32,5° ≤ φ < 37,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m a 0,6 m pro φ ≥ 37,5°

Poznámka: Výsledná sestupná hodnota je minimum na základě všech příslušných kritických hloubek.

Poznámka: Sestupná hodnota musí být vždy rovna nebo menší homogenizované.

5) Dopočtou se vzestupné hodnoty qp, q+1 podle rovnice (6).

Poznámka: Vzestupná hodnota musí být vždy rovna nebo menší sestupné.

6) Dopočtou se zprůměrované hodnoty qr,b z n hodnot qp, q+1 pod patou piloty. Jednotkový odpor paty piloty odpovídá hodnotě v hloubce paty piloty.

Poznámka: Zprůměrovaná hodnota musí být vždy rovna nebo menší homogenizované.

Literatura:

Prof. Dr. ir E. DE BEER: METHODES DE DEDUCTION DE LA CAPACITE PORTANTE D´UN PIEU A PARTIR DES RESULTATS DES ESSAIS DE PENETRATION (MEMOIRES - VERHANDELINGEN), online: https://www.bggg-gbms.be/l/library/download/urn:uuid:05c758bb-bf51-4eb7-9dc0-5a03b293f7e0/overige+publicaties.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

Try GEO5 software for free.