GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda De Beer

Metoda de Beer určuje jednotkový odpor piloty v patě založený na podobnosti zatlačování kužele CPT a paty piloty.

Metodu lze popsat následujícími kroky, které probíhají po délce piloty ve standardním kroku 0,2 m.

1) Zjistí se úhel vnitřního tření zeminy φ na základě rovnice (1)

kde:

qc

-

odpor na hrotu CPT

σeff

-

efektivní napětí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

2) Zjistí se úhly βc a βp na základě rovnic (2) a (3).

Poznámka: Oba úhly βc a βp mohou nabývat maximálně 90°.

kde:

h

-

hloubka měření

dc

-

průměr hrotu kužele CPT

D

-

průměr piloty

δ

-

součinitel tvaru piloty

Pro kruhovou a čtvercovou pilotu:

Pro obdélníkovou pilotu:

kde:

B

-

kratší strana paty piloty

L

-

delší strana paty piloty

3) Dopočtou se homogenizované hodnoty qp(1) podle rovnice (4).

4) Dopočtou se sestupné hodnoty qp, j+1 podle rovnice (5).

kde:

a

-

krok měření

hcrit

-

kritická hloubka

γ

-

objemová tíha zeminy

qp(1), crit

-

homogenizovaná hodnota v kritické hloubce hcrit

Kritická hloubka hcrit záleží na průměru piloty D a úhlu vnitřního tření φ:

Pro piloty D < 0,4 m

- hcrit = 0,2 m

Pro piloty 0,4 m ≤ D ≤ 0,6 m

- hcrit = 0,2 m pro φ < 32,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m pro φ ≥ 32,5°

Pro piloty D ≥ 0,6 m

- hcrit = 0,2 m pro φ < 32,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m pro 32,5° ≤ φ < 37,5°

- hcrit = 0,2 m a 0,4 m a 0,6 m pro φ ≥ 37,5°

Poznámka: Výsledná sestupná hodnota je minimum na základě všech příslušných kritických hloubek.

Poznámka: Sestupná hodnota musí být vždy rovna nebo menší homogenizované.

5) Dopočtou se vzestupné hodnoty qp, q+1 podle rovnice (6).

Poznámka: Vzestupná hodnota musí být vždy rovna nebo menší sestupné.

6) Dopočtou se zprůměrované hodnoty qr,b z n hodnot qp, q+1 pod patou piloty. Jednotkový odpor paty piloty odpovídá hodnotě v hloubce paty piloty.

Poznámka: Zprůměrovaná hodnota musí být vždy rovna nebo menší homogenizované.

Literatura:

Prof. Dr. ir E. DE BEER: METHODES DE DEDUCTION DE LA CAPACITE PORTANTE D´UN PIEU A PARTIR DES RESULTATS DES ESSAIS DE PENETRATION (MEMOIRES - VERHANDELINGEN), online: https://www.bggg-gbms.be/l/library/download/urn:uuid:05c758bb-bf51-4eb7-9dc0-5a03b293f7e0/overige+publicaties.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

Try GEO5 software for free.