GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost na plášti piloty

Únosnost na plášti piloty je dána vztahem:

kde:

τs,i

-

odpor na plášti v i-té vrstvě

As,i

-

plocha pláště piloty v i-té vrstvě

nesoudržných zeminách je opor na plášti počítan dle vztahu:

kde:

σef

-

efektivní napětí ve vrstvě

Ks

-

součinitel bočního tlaku zeminy

fs

-

součinitel technologie

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

τs,max

-

maximálni limit pro odpor na plášti

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota odporu na plášti v nesoudržne zemine 120 kPa.

V soudržných zeminách platí vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

τs,max

-

maximálni limit pro odpor na plášti

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota odporu na plášti v soudržne zemine 100 kPa.

Try GEO5 software for free.