GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování plastových štětovnic

Posouzení vinylových profilů

Pro pažení z vinylových profilů se provádí posouzení únosnosti na ohyb a na smyk. Ohyb se posuzuje na působení maximálního momentu Mmax, u smyku se posuzuje působení normálové síly Qmax. Hodnoty vnitřních sil jsou stanoveny na jednotku délky pažení.

Spočtené vnitřní síly jsou před výpočtem ještě přenásobeny výpočtovým součinitelem namáhání průřezu. Tento součinitel vyjadřuje míru nejistoty stanovení teoretických hodnot vnitřních sil a vnáší do výpočtu s teoreticky stanovenými hodnotami jistou bezpečnost. Hodnota tohoto součinitele je určena výhradně uživatelem.

Posouzení ohybu:

Ohybová únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

Mmax

-

hodnota působícího ohybového momentu na jednotku délky pažení

Mu

-

únosnost průřezu v ohybu

Hodnota ohybové únosnosti průřezu Mu vyjadřuje únosnost na jednotku délky pažení a je dána výrobcem profilů.

Hodnota využití je dána výrazem

Posouzení smyku:

Smyková únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

Qmax

-

hodnota působící posouvající síly

Qu

-

únosnost průřezu ve smyku

Hodnota smykové únosnosti průřezu Qu vyjadřuje únosnost na jednotku délky pažení a je dána výrobcem profilů.

Hodnota využití je dána výrazem:

Pevnost materiálu vinyl:

Únosnosti profilu jsou stanoveny pro materiál, jehož mezní tahová pevnost fu je 6300 psi (43,44 MPa). Program nabízí možnost tuto pevnost změnit. Pokud je pevnost změněna, hodnoty únosnosti dané výrobcem budou před výpočtem přepočteny v poměru odpovídajícím změněné hodnotě pevnosti.

Literatura:

Štětovnice zařazené v katalogu

  • Katalog firmy Everlast Synthetic Products, LLC - dostupný na https://everlastseawalls.com/seawall-products/vinyl-sheet-piling

Try GEO5 software for free.