GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modul reakce podloží podle Matlocka a Reese

Metoda je použitelná pro nesoudržné zeminy. Modul reakce podloží se počítá podle vzorce:

kde:

nh

-

modul horizontální stlačitelnosti [MN/m3]

d

-

průměr piloty [m]

z

hloubka daného úseku od upraveného terénu [m]

Orientační hodnoty modulu horizontální stlačitelnosti nh pro nesoudržné zeminy:

Zemina

- ulehlost

nh [MN/m3]

Suchý písek a štěrk

- kyprý

- středně ulehlý

- ulehlý

1,8 - 2,2

5,5 - 7,0

15,0 - 18,0

Vlhký písek a štěrk

- kyprý

- středně ulehlý

- ulehlý

1,0 - 1,4

3,5 - 4,5

9,0 - 12,0

Literatura:

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Non-Dimensional Solutions for Laterally Loaded Piles with Soil Modulus Assumed Proportional to Depth. University of Texas, Austin, 1956.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Generalized Solutions for Laterally Loaded Piles. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE 86, No. 5, 1960, pp. 63 - 91.

Reese, L. C. et. Matlock, H.: Foundation analysis of offshore pile-supported structures. Proceedings of the 5th International Conference, ISSMFE, Paris, Vol. 2, 1961, pp. 91-7.

Try GEO5 software for free.