GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Pásové přitížení - aktivní zemní tlak

Při svislém pásovém zatížení fa na nekonečně dlouhém páse působícím rovnoběžně s konstrukcí na povrchu terénu se uvažuje lichoběžníkový přírůstek aktivního zemního tlaku  na konstrukci v úseku hf - viz obrázek:

Schéma přírůstku aktivního zemního tlaku od pásového zatížení fa

Tento úsek je určen průsečíkem konstrukce a přímek vedených od krajních bodů pásového zatížení  pod úhly φ a ϑa. Úhel ϑa odpovídající kritické smykové rovině  se určí pomocí vzorce:

Vzorec je podrobně popsán v části "Aktivní zemní tlak - přímkovém přitížení".

Rozdělení přírůstku je lichoběžníkové, větší z přírůstků napětí Δσfs působí nahoře a menší z přírůstků napětí Δσfi dole. Přírůstky se vypočtou podle vzorců:

kde:

fa

-

velikost pásového přitížení

b

-

šířka působení pásového zatížení (kolmo na konstrukci)

hf

-

úsek přírůstku aktivního zemního tlaku

kde:

ϑa

-

úhel kritické smykové roviny

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

Výslednice přírůstku aktivního zemního tlaku  od pásového zatížení fa je dána vztahem:

kde:

ϑa

-

úhel kritické smykové roviny

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

fa

-

velikost pásového přitížení

b

-

šířka působení pásového zatížení (kolmo na konstrukci)

Je-li prostředí zemin nehomogenní, program postupuje následujícím způsobem.

Try GEO5 software for free.