The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003.

Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Pilota

Ag < 0,5m2

ρmin = 2,4 / fy

Ag > 2m2

ρmin = 1,2 / fy

kde:

Ag

-

průřezová plocha piloty

mezilehlé hodnoty jsou spočteny dle:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

kde:

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc.

pro průřezy s výškou menší než 200mm

vc je spočten podle následujících vztahů pro průřezy s výškou větší než 400mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde ρw je stupeň vyztužení podélnou výztuží a fc' je omezeno hodnotou 50 MPa.

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs.

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.