GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

ČSN 73 6206

Při volbě posouzení "ČSN 73 6206" v rámu "Nastavení" je posouzení rozhodujících spár provedeno podle normy ČSN 73 6206 "Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí", včetně změn a-10/1989 a Z2/1994. V programu lze posoudit průřezy z prostého betonu a průřezy ze železobetonu jednostranně vyztužené. Veškeré betonářské výpočty jsou provedeny podle teorie dovolených namáhání.

Hlavní změnou oproti ostatním normám je, že při dimenzování betonových spár se zemní tlak počítá vždy bez redukce vstupních součinitelů, nezávisle na zadání v rámu "Nastavení". To umožňuje (např. při zadání součinitelů výpočtu podle ČSN 73 0037) počítat posouzení s výpočtovými hodnotami zemního tlaku a dimenzování s normovými hodnotami.

Při posuzování průřezu z prostého betonu i železobetonu lze zadat součinitel dovoleného namáhání podle článku 47 ČSN 73 6206, kterým se zvyšují dovolená namáhání materiálu.

Program umožňuje posoudit tyto spáry:

Dřík opěry - základ, pracovní spára - Průřez může být buď z prostého betonu nebo železobetonu. Je posuzována na namáhání normálovou silou a momentem. Posuzují se dovolená namáhání betonu, dovolené namáhání oceli, namáhání betonu v dostředném tlaku. U železobetonových průřezů jsou kontrolovány stupně vyztužení, u průřezů z prostého betonu pak posouzení na překlopení (h/2e < 1,35) a posunutí (N*f < 1,5; tření beton-beton je uvažováno hodnotou f = 0,5),

Závěrná zídka - úložný práh - Průřez je posuzován na namáhání normálovou sílou a momentem. Předpokládá se vždy železobetonový. Jsou kontrolována dovolená namáhání betonu a oceli a stupně vyztužení.

Křídlo - opěra - Spára může být buď z prostého betonu nebo železobetonu. Posuzují se dovolená namáhání betonu, dovolené namáhání oceli, namáhání betonu v dostředném tlaku. U železobetonových průřezů jsou kontrolovány stupně vyztužení.

Přední výstupek základu opěry - Přední výstupek opěry je posuzován v závislosti na jeho vyložení. Při vyložení výstupku v < 0,5hz (hz  je výška základového výstupku) se posuzuje velikost napětí v hlavním tahu od sil v nadzákladové spáře. Napětí se určí podle vztahu:

kde:

d

-

šířka nadzákladové spáry

M, N

-

moment a normálová síla v nadzákladové spáře

Při vyložení výstupku v > 0,5hz se výstupek počítá jako krakorec ohýbaný reakcí (napětím) základové půdy. Spára může být buď z prostého betonu nebo železobetonu. Posuzují se dovolená namáhání betonu, dovolené namáhání oceli, namáhání betonu v dostředném tlaku. U železobetonových průřezů jsou kontrolovány stupně vyztužení.

Try GEO5 software for free.