The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení základních parametrů výpočtu stupně stability

Vlastní výpočet stupně stability je založen na metodě redukce parametrů pevnosti zeminy c, φ V rámci této metody je stupeň stability definován jako parametr, kterým je nutno redukovat skutečné hodnoty parametrů c, φ vedoucí ke ztrátě stability.

Stupeň stability pak definujeme vztahem:

kde:

φskutečné

-

skutečná hodnotu úhlu vnitřního tření

φporušení

-

hodnota úhlu vnitřního tření v okamžiku porušení

Nalezení kritické hodnoty stupně stability  vyžaduje systematickou modifikaci (redukci) parametrů  c, φ vedoucí ke ztrátě stability. V rámci NRM je ztráta stability (porušení) definovaná jako okamžik, kdy řešení přestane konvergovat. Proces vyhledávání parametrů c, φ je řízen následujícími parametry nastavení výpočtu.

  1. Redukční faktor - součinitel, kterým jsou snižovány hodnoty parametrů  c, φ. Velikost redukčního faktoru je v programu adaptivně upravována.
  2. Min. redukční faktor - hodnota, pod kterou by hodnota redukčního faktoru neměla klesnout během procesu vyhledávání. Zajišťuje, aby výpočet nepokračoval pro zbytečně malé hodnoty redukčního faktoru. Je to jeden z parametrů zastavení výpočtu.
  3. Redukce parametrů zeminy - tímto parametrem lze nastavit, jaký z parametrů c, φ bude redukován. Standardní nastavení předpokládá současnou redukci obou parametrů.

Základní parametry nastavení výpočtu stupně stability

Try GEO5 software for free.