GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Piloty").

Podle typu výpočtu rozlišujeme:

  • výpočet pro odvodněné podmínky: standardně se používají efektivní parametry smykové pevnosti zemin cef, φef ("ČSN 73 1002","Efektivní napětí").
  • výpočet pro neodvodněné podmínky: zadává se totální soudržnost zeminy cu ("Tomlinson").
  • Metoda NAVFAC: kombinuje oba postupy výpočtu. U každé vrstvy zeminy lze zvolit, zda se zemina počítá jako odvodněná (nesoudržná) nebo neodvodněná (soudržná).

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet piloty".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Try GEO5 software for free.